Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 – 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 • Informacje ogólne
  • Przedsiębiorstwo B&B Company Barbara Kokczyńska z siedzibą w Pabianicach 95-200 przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 19/15, adres e-mail: b_bcompany@o2.pl, tel.: 603-037-628, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku korzystania przez zainteresowanych z funkcjonalności strony internetowej zwrotprowizjikredytowych.pl oraz zamawiania i wykonywania usług zwrotprowizjikredytowych.pl.
 • Cel, okres, podstawa i zakres przetwarzania danych
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO w celu komunikowania się z Tobą, zawarcia przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez B&B Company Barbara Kokczyńska i wykonania zawartej przez Ciebie z B&B Company Barbara Kokczyńska umowy o świadczenie usług oferowanych przez B&B Company Barbara Kokczyńska, a także wykonania ciążących na B&B Company Barbara Kokczyńska obowiązków prawnych, ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, współpracy z operatorami pocztowymi, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez B&B Company Barbara Kokczyńska w zakresie niezbędnym do zrealizowania poszczególnych celów, do których zostały zebrane, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych.
  • Twoje dane osobowe pochodzące z formularzy kontaktowych będą przetwarzane do czasu formalnego zakończenia rozmów lub negocjacji dotyczących świadczenia usług prawnych przez B&B Company Barbara Kokczyńska. Natomiast w zakresie danych osobowych przekazanych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez B&B Barbara Kokczyńska, będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także do momentu ustania uzasadnionego interesu B&B Company Barbara Kokczyńska (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
 • Metody ochrony danych
  • B&B Company Barbara Kokczyńska stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w tym ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych.
  • Hasła osób, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych B&B Company Barbara Kokczyńska nie są zapisywane w bazach w sposób umożliwiający uzyskanie do nich dostępu przez inne osoby. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
  • . B&B Company Barbara Kokczyńska stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. regularne kopie bezpieczeństwa). B&B Company Barbara Kokczyńska stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania np. drzwi certyfikowane anty włamaniowe.
  • B&B Company Barbara Kokczyńska stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, zabezpieczenia budynków i pomieszczeń).
 • Odbiorcy danych
  • B&B Company jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym (zwanym dalej: Odbiorcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania łączącej Cię z B&B Company umowy oraz wykorzystania systemów informatycznych stosowanych w działalności B&B Company. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Odbiorcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy B&B Company a Odbiorcą. Podmioty współpracujące z B&B Company , objęte strukturą organizacyjną B&B Company, mogą otrzymywać w tożsamym celu Twoje dane osobowe na podstawie konkretnego i indywidualnego upoważnienia.
  • B&B Company zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, która przekazała B&B Company swoje dane osobowe, ma prawo żądania od B&B Company dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez B&B Company na podstawie udzielonej zgody, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega kontroli organu nadzorczego, w związku z tym masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • W celu realizacji swoim praw należy przesłać odpowiednią wiadomość, pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adresy B&B Company wskazane na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 • Pliki cookies oraz profilowanie
  • Na stronach internetowych B&B Company korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach.
  • Niektóre pliki cookie są tworzone przez inne firmy, z których usług korzystamy. Mogą one używać danych wyłącznie w określonym celu. Stosujemy pliki cookie firmy Google Inc. (Google Analytics I Google Adwords).
  • Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Zmiany polityki prywatności
  • Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta 03 marca 2020 roku.

Skontaktuj się z nami

NIP: 7312066917
Regon: 384880130

Adres: Pabianice 95-200
Ul. Gen. Grota Roweckiego 19/15