Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Niniejszy regulamin określa sposób świadczenia przez przedsiębiorstwo B&B Company Barbara Kokczyńska z siedzibą w Pabianicach usług drogą elektroniczną poprzez prowadzony przez nią serwis internetowy dostępny pod adresem: www.zwrotprowizjikredytowych.pl, w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady korzystania z Serwisu.
 • Słowniczek Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
  • Usługodawca lub Administrator – przedsiębiorstwo B&B Company Barbara Kokczyńska z siedzibą w Pabianicach, wpisana do CEIDG, NIP: 7312066917, REGON: 384880130,
  • Usługobiorca lub Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta usług oferowanych przez Serwis,
  • Regulamin – niniejszy dokument,
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zwrotprowizjikredytowych.pl należący do Administratora, w ramach którego świadczy on Usługi,
  • Usługi – związane z funkcjonowaniem Serwisu usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu,
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Usługodawca świadczy Usługi polegające na dostępie do formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego Usługobiorca ma możliwość kontaktu z Usługodawcą bezpłatnie. Usługa ta ma na celu nawiązanie kontaktu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w celu przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji i przedstawienia oferty Usługodawcy dotyczącej analizy raportu wygenerowanego przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), usuwania z rejestru Biura Informacji Kredytowej informacji na temat niespłacanych w terminie zobowiązań i usuwania informacji z rejestrów prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną i/lub elektroniczną.
  • Świadczone przez Usługodawcę inne usługi, takie jak analiza raportu BIK, usuwanie z rejestru Biura Informacji Kredytowej informacji na temat niespłacanych w terminie zobowiązań i usuwanie informacji z rejestrów prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej nie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną.
 • Warunki zawierania umów i świadczenia usług drogą elektroniczną
  • W celu skorzystania z Usług konieczne jest podanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jego następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz zaznaczenie pola zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne w celu realizacji usługi. Usługobiorca obowiązany jest podawać prawdziwe dane wskazane w formularzu.
  • Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Serwis jest wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Serwisu Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Regulamin jest dostępny pod adresem www.kpdirectus.pl. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianom.
  • Wymagania techniczne umożliwiające dostęp do Serwisu przez Użytkownika zapewnia urządzenie mobilne (komputer, laptop, telefon), które posiada dostęp do Internetu oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików Cookies.
 • Prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika
  • Usługodawca świadczy Usługi w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  • Usługodawca ma prawo do odmowy odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego ze względu na treść zapytania Usługobiorcy, w szczególności jeśli będzie ono zawierało określenia obraźliwe lub wulgarne oraz w przypadku naruszania przez Usługobiorcę Regulaminu.
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieumieszczania reklam oraz informacji lub wpisów o bezprawnym charakterze. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów oraz powstałą z tego tytułu szkodę.
  • Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe
  • Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i Polityką Prywatności Administratora, dostępną pod adresem www.zwrotprowizjikredytowych.pl.
 • Własność intelektualna
  • Serwis jest własnością Administratora. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie są wyłączną własnością intelektualną Administratora i są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Poprzez uzyskanie dostępu do wybranych elementów Serwisu i treści w nim zgromadzonych Użytkownik nie nabywa żadnych praw do udostępnionych mu materiałów.
  • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów jedynie w ramach Serwisu lub poza nim w granicach dozwolonego użytku osobistego.
  • Użytkownikowi zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie materiałów zgromadzonych w Serwisie.
  • Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia oraz naprawienia wyrządzonej szkody.
  • Każdorazowe naruszenie praw autorskich przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Postanowienia końcowe
  • Regulamin obowiązuje wchodzi w życie z dniem 03 marca 2020 roku.
  • O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkownika poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Skontaktuj się z nami

NIP: 7312066917
Regon: 384880130

Adres: Pabianice 95-200
Ul. Gen. Grota Roweckiego 19/15